ਨਿਵਾਲਾ - Punjab News Channel

Online Web News Channel (ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ)

Latest

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thursday, 14 September 2017

ਨਿਵਾਲਾ

ਵੋਹੀ ਵੜੀ ਸੀ ਕੋਠੀ ਮੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਹਾ ਕੀ ਤਰਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁਬਹ ਟਹਿਲ ਰਹਾ ਥਾ ਉਸ ਕੇ ਦੋਨੋ ਬੇਟੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਅੋਰ ਵੋਹ ਅੋਰ ਉਸ ਕੀ ਪਤਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਕੋਰ ਬੜੀ ਕੋਠੀ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਵੋਹ ਆਪਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਰਹਿਤੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾ ਆਤੇ ਥੇ।ਇਕਲੇ ਰਹਿਤੇ ਹੂਏ ਉਨਹੋ ਨੇ ਆਪਨੇ ਕੋਠੀ ਕੀ ਬਗਲ ਮੇਂ ਬਨੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਸ਼ੀਰਾ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਪਤਨੀ ਏਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਰੱਖਾ ਹੂਆ ਥਾ। ਸ਼ੀਰਾ ਜਰੂਰਤ ਪੜਨੇ ਪਰ ਉਨਕੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਸਮਾਨ ਔਰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦੇਤਾ ਥਾ।ਵੋਹ ਦਿਨ ਮੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਭੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਤੋ ਕਰ ਲੈਤਾ ਕਈ ਦਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਤੀ ਥੀ।
ਪਰ ਆਜ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਸ਼ੀਰਾ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਪਤਨੀ ਸੁਬਹ ਸੇ ਹੀ ਕੁੱਛ ਪਕਵਾਨ ਬਨਾ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਦੋ ਤੀਨ ਦਫ਼ਾ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਯੇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਦੇਖਤਾ ਰਹਾ । ਅਚਨਾਕ ਸ਼ੀਰਾ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਇਆ ਅੋਰ ਆਤੇ ਹੀ ਪਤਨੀ ਪਤਨੀ ਕੇ ਕਾਨ ਮੇਂ ਕੁੱਛ ਬਾਤ ਚੀਤ ਕੀ ਜਿਸ ਦੇਖ ਕਰ ਲਗ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਵੋਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾ ਥਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਕਰ ਖੁੱਦ ਹੀ ਕਹਾ “ਸ਼ੀਰੇ ਕੀਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਜ ਤੋਂ ਤੁਮ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੇ ਲਗਤੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਬਹ ਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮ ਮੇਂ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋ”। ਯੇਹ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਧੀਮੀ ਅਵਾਜ ਮੇਂ ਕਹਾ “ਭਾਪਾ ਜੀ ਆਜ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਥਾ ਇਸੀ ਲਈਏ ਖਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਜ਼ੋ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਵੋਹ ਹੀ ਕਿਹ ਦੇਤਾ ਹੈ ਆਜ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿਤਾ ਆਜ ਲਬੰੜਦਾਰੋ ਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈਏ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਹਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਨਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੁੂਆ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ” ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਨ ਕਰ ਕਹਾ “ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਰੇ ਬਾਈ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਉਨ ਕੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰਤੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅੋਰ ਤੁਮ ਦਸ ਬੀਸ ਰੁਪਏ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੋ” ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਨੀ ਪਤਨੀ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਖਾਨਾ ਖਾਨੇ ਕੀ ਲੀਏ ਅਵਾਜ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ੀਰੇ ਕੋ ਕਹਾ “ਲਿਆ ਬਾਈ ਹਮੇਂ ਖਾਨੇ ਕੋ ਦੌ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ” ਕਹਿਤੇ ਹੂਏ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਅੋਰ ਕਹਾ “ਬਾਕੀ ਜ਼ੋ ਬੱਚ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿਅਰਥ ਮੱਤ ਗਵਾਨਾ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋ ਟੱਪਰ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸੀ ਗਰੀਬ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾ ਨਿਵਾਲਾ ਬਨ ਸਕੇ ਜਿਸ ਸੇ ਆਪ ਕੀ ਸ਼ਰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ”  ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਂ ਮੇ ਹਾਂ ਮਿਲਤੇ ਹੂਏ ਖੁੱਸੀ ਕਾ ਅਜ਼ਹਾਰ ਕੀਆ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਆ ਕੀ ਜੈਸੇ ਉਸ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋ।
-ਫ਼ਕੀਰਾ, ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ, ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋ.098721 97326

No comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot